Innan byn blev till

 Innan byn blev till:

Antnäs, 900 – 950

Att det funnits en fast, men mycket gles befolkning i Norrbottens kusttrakter redan under vikingatiden visar vissa arkeologiska fynd.

Antnäs läge och höjd över havet sätter en naturlig gräns för bosättningar bakåt i tiden.

En karta ritad på 900-talet av strandlinjen, visar att Antnäs då verkligen låg på ett näs ut i havet. Större delen av norra byn låg på detta näs och den södra bydelen låg fortfarande under vatten. Det betyder inte att vi kan säga att byn är från 900-talet.

Den ev. tidigare befolkningen borde ha bott högre upp i nordvästlig riktning från kusten.Man vet inte vilka de var som var bofasta eller nomader och som brände sina döda eller kokade sin mat på det som idag är höga bergsidor, men som då var öar eller uddar.

 

Källa: Antnäs historia-språk och minnen

 

 

Grälande bröder:

Antnäs, 1300 – 1350

En sägen säger, att tre bröder Erik, Ante och Mårten var de första byggarna i byarna här.De lär ska ha varit från södra Finland och Åland och befolkat samt koloniserat bygderna här. Detta antagande görs bl.a eftersom många Åländska ortnamn slutar på -näs, -vik, etc. De kom i gräl om gränserna för sina områden, eftersom de ansåg sig bo för nära varandra, trots att det är åtskilliga kilometrar mellan Ersnäs, Antnäs och Måttsund.

Denna sägnen nedtecknades första gången på 1920-talet, men det finns många liknande bebyggelsesägner från andra håll om bröder som råkar i samma bryderi, när de väl slagit ner sina bopålar.

 

Två bydelar:

Antnäs, 1300 – 1400

En rimlig gissning är att byn kom till under tidigt 1300-tal och sträckte sig efter två åsryggar. Byn har sedan dess delats in i ”nåriböyn” och ”söriböyn”.

Först i början av 1300-talet hade näset blivit stort nog att rymma en del åkermark, vilket torde vara förutsättningen för en fast bebyggelse.

 

Den 4 september 1482 blir Antnäs offentligt för historien:

Antnäs, 1482

Denna dag nämns Antnäs by vid namn i en officiell handling.

Laurens Nilsson från ”Anthenaes” vittnar vid en rättegång enl. Stockholms stads tänkebok, vid en rättegång, en arvstvist som gällde laxfiske i Torne älv.

Självklart är Antnäs by äldre än dessa dryga 500 år som tänkeboken vittnar om.