Antnäs Jaktklubb har till ändamål att samla, i huvudsak inom Antnäs boende, jakt och viltvårdsintresserade till en organisation i syfte att bedriva ordnad jakt och viltvård på av klubben arrenderade marker. Jaktklubben skall verka för jaktlagarnas efterlevnad och i allmänhet befrämja god jakthushållning och jaktkunskap bland medlemmarna.

Medlemskap (utdrag ur stadgarna)

Ansökan om medlemskap skall skriftligen ställas till styrelsen. Styrelsen beslutar om medlemskap. Medlemskapet skall omedelbart åtföljas av inträdesavgift och årsavgift (jakträttsbevis). Avgifternas storlek fastställs av årsmötet. Medlemskap i Antnäs Jaktklubb kan erhållas av: – varje inom Antnäs mantalsskriven person. Sådan medlem äger rätt att vid flyttning från byn behålla medlemskapet. – varje lagfaren ägare av fastighet tillhörande Antnäs by (Gäller ej småhustomt). Sådan medlem äger rätt att vid avyttring av fastighet och flyttning från byn behålla medlemskapet. – den person som kan uppvisa ett jakträttsbevis om minst ett (1) år på någon fastighet tillhörande Antnäs by. (Gäller ej småhustomt).