Våffeldagen och Solanderledens dag 2022

Söndagen den 28 augusti var det dags igen för Solanderledens dag och eftersom vår Fäbodaled är en del i Solanderleden så var vi givetvis på Kvarnvallen denna dag.

Vi passade på att grädda våfflor den dagen.

 

Karta över Fäbodaleden Antnäs Fäbodar

Fäbodlivet, en kvinnokultur

Berättelser och legender om byar är ofta förknippade med deras fäbodar. Vistelsen där, det tillfälliga boendet, krävde ofta improvisation för att lösa arbetsuppgifterna. Det var kvinnornas värld runt korna och mjölken, det var kvinnorna som sov i stugorna, som letade korna och mjölkade.  Kvällsträffar i stugorna med kaffe och småplättar samt ansamlingar av ungdomar om lördagskvällarna med lekar och ringdans blev i sin enkelhet minnen för livet.

Hårt kroppsslit och värdiga umgängesformer samsades. Närheten till en natur som var lite mindre förädlad än den i byns omedelbara närhet, stimulerade fantasier om övernaturliga varelser och ting. Fäbodarna utgjorde i många avseenden ett gränsland i bondesamhället. De hade lyskraft och ristade spår i historien.

300 år som fäbod

Fäbodverksamheten var ett bristtecken i jordbruksekonomin. Det saknades åkermark, medan skogsarbete fanns i överflöd. Alltså drevs korna på skogen och mjölken förädlades på fäbodvallen.

I Antnäs fanns ursprungligen tre fäbodvallar: Kvarnvallen, Mittivallen och Orrtjärnsvallen. Alla etablerade bondgårdar hade en egen fäbodladugård och de flesta även egen stuga. Kvarnvallen var den största fäboden med drygt 15 stugor och några fler ladugårdar samt tre mindre skvaltkvarnar i den närbelägna Kvarnbäcken. Denna fäbod kan härstamma från sent 1500 tal. Den hade åtminstone mer än 300 år på nacken, när den sista gången nyttjades för kreatursbete i början av 1950 talet.

Mittivallen hyste dryga 11 stugor och några fler ladugårdar samt två brunnar att kyla mjölken i.

Orrtjärnsvallen bestod 1923 av tre stugor och lika många ladugårdar samt en brunn.

Skärets fäbod, Skärsfäboden som också finns efter Fäbodaleden tillhörde Skäret och kom troligen till i början av 1700 talet.

Fäbodaleden och dess fäbodar i Antnäs

Fäboden som historisk plats

Jordbruket är den i särklass mäktigaste mänskliga aktivitet som format i Norrbotten. Det är den enda näring, som i grunden förmått forma samhälle, språk och kulturyttringar.

Den mest djupgående förändringen som inträffat i historisk tid är nedläggning av det småskaliga jordbruket på 1960 talet. Därmed bröts en tusenårig tradition om försörjning baserad på nyttjande av jorden.  Platser som fortfarande kan ge förnimmelse av historisk närvaro är bevarade rester av fäbodvallar. Det ger det mest träffsäkra budskapet om förfluten tid.

(Kvarnvallen 1945, Färjars kviga glor på fotografen Arne Nyström)