Fäbodverksamheten var ett bristtecken i jordbruksekonomin. Det saknades åkermark, medan skogsarbete fanns i överflöd. Alltså drevs korna på skogen och mjölken förädlades på fäbodvallen.

I Antnäs fanns ursprungligen tre fäbodvallar: Kvarnvallen, Mittivallen och Orrtjärnsvallen. Alla etablerade bondgårdar hade en egen fäbodladugård och de flesta även egen stuga. Kvarnvallen var den största fäboden med drygt 15 stugor och några fler ladugårdar samt tre mindre skvaltkvarnar i den närbelägna Kvarnbäcken. Denna fäbod kan härstamma från sent 1500 tal. Den hade åtminstone mer än 300 år på nacken, när den sista gången nyttjades för kreatursbete i början av 1950 talet.

Mittivallen hyste dryga 11 stugor och några fler ladugårdar samt två brunnar att kyla mjölken i.

Orrtjärnsvallen bestod 1923 av tre stugor och lika många ladugårdar samt en brunn.

Skärets fäbod, Skärsfäboden som också finns efter Fäbodaleden tillhörde Skäret och kom troligen till i början av 1700 talet.